Trường THPT Đồng Lộc - Đa dạng các hình thức tổ chức trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh

Trường THPT Đồng Lộc - Đa dạng các hình thức tổ chức trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh

Trong những năm qua bên cạnh việc giáo dục văn hoá, trường THPT Đồng Lộc xác định việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh là việc làm hết sức quan trọng. Giáo dục hướng nghiệp nhằm mục đích giúp cho học sinh có  ý thức lựa chọn nghề nghiệp, có định hướng khi chọn nghề dựa trên cơ sở hiểu biết khoa ...